🔥 Alleen Vandaag 5% Korting Met Code: KORTING5 🔥

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Byrobinsmit

De Besloten vennootschap Florisem B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73771295 en is gevestigd aan de Leiduinstraat 32 1 (1058 SK) te Amsterdam.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Byrobinsmit is een website van Florisem B.V, hierna: Florisem.
3. Consument: Natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
4. Koper: De Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
5. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Florisem.
7. Producten: de producten die door Florisem worden aangeboden zijn verzorgingsproducten, woondecoratie- en tuinartikelen en huishoudelijke- en elektrische apparaten.
8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Florisem.
9. Website: de website die Florisem gebruikt is https://www.byrobinsmit.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Florisem en iedere overeenkomst tussen Florisem en een Koper en op elk product dat door Florisem wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Florisem, voor de uitvoering waarvan derden dienen teworden betrokken.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Florisem aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Florisem zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle met Florisem overeengekomen opdrachten zijn slechts de algemene voorwaarden van Florisem van toepassing. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Florisem is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Florisem gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. De door Florisem gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Florisem is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Florisem een factuur stuurt op basis van hetgeen door Koper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft Florisem het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Florisem gegronde reden te weigeren
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Florisem niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Florisem kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
4. Levertijden op de website van Florisem zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Florisem niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in het aanbod.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een aanbod van Florisem heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
2. Een Aanbod kan door Florisem via de webshop gedaan worden.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Florisem, zal Florisem de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Florisem daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
5. Florisem is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Florisem die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
7. Consumenten kunnen binnen 14 dagen herroeping doen gelden. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Koper een bedrijf betreft.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Florisem zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Florisem het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Florisem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Florisem worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Florisem zijn verstrekt, heeft Florisem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Florisem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Florisem is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Florisem bekend was.
5. Koper vrijwaart Florisem voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Leverancier.
2. Verzending van de producten is gratis indien Koper kiest voor verzending tussen de 10 en 20 werkdagen. De kosten voor levering tussen 7 en 14 werkdagen komen voor rekening van Koper en bedragen € 3,95, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, of sprake is van hogere verzendkosten in verband met de grootte en-of het gewicht van het betreffende product.
3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet
(tijdig) is ontvangen door Florisem of er door andere omstandigheden buiten de macht van Florisem enige vertraging ontstaat, heeft Florisem recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Florisem schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
5. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Florisem gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
6. Indien Florisem gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Florisem ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Florisem een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van Leverancier.
8. Florisem is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Florisem is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Koper is zelf verantwoordelijk voor de invoer en het afdragen van de BTW en de eventuele invoerrechten van de door Koper afgenomen producten.

Artikel 6A Verpakking en transport
1. Florisem verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk (te laten) verpakken door Leverancier en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Florisem niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraandoor een Koper niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden  ontleend. Indien Koper invoerrechten dient te betalen komen deze kosten geheel voor rekening en risico van Koper. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken ofkwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Florisem erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Florisem te worden gemeld op contact@byrobinsmit.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. Indien Koper wenst gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Florisem op de wijze zoals door Florisem aangegeven. Het retourneren van zaken staat uitsluitend ter beoordeling van Florisem.
5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij indien dit naar het oordeel van Florisem noodzakelijk is, het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Florisem, conform de retourinstructies van Florisem.
6. Terugbetaling geschiedt uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen met Florisem.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het retour verzoek. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
9. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Florisem te wijten is, zal Florisem na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen via Leverancier dan wel de resterende order annuleren (met restitutie van het teveel betaalde). De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Florisem.
11. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel verkeerde verwachtingen had van het betreffende product.

Artikel 8 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt de prijs exclusief btw getoond.
3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomstgeldende kostenfactoren zoals: de in- en  uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Florisem geen invloed heeft, kan Florisem deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Florisem naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg
zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 9 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient vooraf per bankoverschrijding te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen via de op de webshop aangegeven betalingsmiddelen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Florisem een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
4. Florisem heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Florisem kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Florisem kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen zal Koper eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raakt, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden
verzuim.
6. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Florisem zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke
kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
7. Indien Florisem meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 10 Garantie
1. Florisem staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Florisem staat niet in voor het bestaan van gebreken aan het geleverde, doch streeft Florisem ernaar, en zal hij zich inspannen het geleverde conform de  overeenkomst te leveren. De feitelijke houdbaarheid van houdbare producten kan niet gegarandeerd worden.
2. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Florisem is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
3. Alle door Florisem aangeboden producten zijn voorzien van een CE-markering, alsmede de naam en het adres van de fabrikant.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Florisem de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Florisem, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Florisem te retourneren en de eigendom aan Florisem te verschaffen indien dit door Florisem wordt vereist voor terugbetaling.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Florisem, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
6. Indien de door Florisem verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
7. Florisem wijst er op dat op bepaalde producten, waaronder uiterlijke verzorgingsproducten een beperkte houdbaarheidsdatum rust, welke te allen tijde op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden.
8. Bij vragen over de toepassing van verzorgingsproducten en de uitwerking van bepaalde ingredienten, en de geschiktheid ervan voor Koper, kan Koper zich met vragen in algemene zin wenden tot Florisem, of concreet advies vragen aan zijn eigen (huis)arts.


Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Florisem is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Florisem bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Florisem gesloten overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Florisem bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Florisem op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Florisem de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Florisem behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Florisem leidt tot aansprakelijkheid van Florisem jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Florisem in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de
verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
2. De aansprakelijkheid van Florisem beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak - of een onderdeel daarvan - een en ander ter beoordeling van Florisem.
3.Florisem is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Florisem
geleverde producten. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
4. Florisem is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Florisem is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Florisem staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Florisem verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Florisem vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Florisem binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
8. Florisem wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid overschrijden. Ingeval van medicijngebruik dient Koper te allen tijde zijn huisarts raadplegen.
9. Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door Florisem is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de (huis)arts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
10. De uiterlijke verzorgingsproducten alsmede elektrische apparaten dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten bewaard te worden volgens de gebruiksvoorschriften per
product bepaald. Florisem raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens de uiterlijke verzorgingsproducten te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Artikel 13 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Florisem verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

Artikel 14 Overmacht
1. Florisem is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Florisem, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Florisem en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Florisem buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Florisem heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Florisem zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel Florisem ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Florisem gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Florisem berusten uitsluitend bij Florisem en worden niet overgedragenaan Koper en/of Gebruiker.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Florisem rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Florisem. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door
Florisem opgeleverde zaken, dient Florisem expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Florisem rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
4. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Florisem vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Koper Florisem hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Florisem gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Florisem de betrokkene hierover
informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan contact@byrobinsmit.nl.
2. Indien Florisem op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Florisem of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via contact@byrobinsmit.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Florisem de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Florisem zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Florisem en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Florisem is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Florisem en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een
andere rechtbank.

Artikel 19 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
Artikel 20 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.